MUF Östergötlands åsikter

Integration

Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland vill:

– Tillåta alla människor som har ett jobb att flytta till Sverige

– Ha tydligare och bättre svenskundervisning i skolan i detta ingår att stärka SFI

– Att fokus ska ligga på jobb – inte bidrag. Därför måste skatter sänkas, LAS måste reformeras så att den inte missgynnar unga och utrikes födda samt bidragen måste sänkas

Arbetsmarknad

Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland vill:

– Sänka arbetsgivaravgifterna och kostnaderna för att anställa människor

– Öppna upp Medbestämmandelagen till förmån för ökad lönespridning

– Avskaffa arbetsförmedlingens monopolställning och införa en jobbpeng

– Avskaffa turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd

Högre utbildning

Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland vill:

– Befria universiteten med möjlighet till egna antagningsregler

– Öka konkurrensen mellan landets högskolor och universitet

– Frigöra universitetsstyrelserna från politikers inflytande

– Möjliggöra utlåningsmöjligheter för bankerna med staten som garant

– Införa treterminssystem för högre studier i Sverige

– Ge högre läroverk möjlighet att ta ut terminsavgifter för ökad kvalitet samt för att motivera studenter att välja utbildningar som leder till jobb, dessa ska kunna finansieras med studielån

Miljö

Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland vill:

– Tillåta utbyggnad av svensk kärnkraft

– Stärka äganderätten i svensk miljölagstiftning

– Använda EU som verktyg för gemensamma miljö- och klimatavtal både inom och utanför EU

– Öka och sprida frihandel mellan fler människor och företag i världen

Integritet

Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland vill:

– Stärka människors rätt till integritet genom ökad rättssäkerhet

– Införa krav på kryptering av filmer vid lagring av personuppgifter vid övervakning

– Införa krav på domstolsbeslut vid avlyssning eller buggning av medborgare

Skola

Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland vill:

– Tillåta möjligheten att ge betyg från första klass

– Ha fler betygsteg så att extra ansträngning lönar sig

– Ha större valfrihet i gymnasieskolan – inför fria ämnesval

– Öka rättsäkerheten i betygssättning – inför rätten att överklaga betyg samt anonyma rättningar och externa examinatorer

Skatt

Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland vill:

– Ta bort värnskatten som slår mot högre ansträngningar och utbildning

– Ta bort bolagsskatten för att stimulera företagande och fler jobb

– Införa platt inkomstskatt

Rättsväsende 

Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland vill:

– Ha hårdare straff för vålds och sexualbrott

– Ha högre polisiär närvaro i samhället

– Minska regleringarna – inför solnedgångsparagrafer och regleringsgiljotin

På Moderata Ungdomsförbundets nationella hemsida kan man under rubriken “Om oss” hitta mer om våra åsikter. Gå till muf.se för mer information!